• Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

PK-brist

Skriv ut PDF

 

Vad innebär PK-brist?

 

PK-brist är en förkortning för ”pyruvate kinase deficiency”. Det är en ärftlig sjukdom, som finns hos flera djurarter.

Pyruvatkinas är ett enzym som behövs för att röda blodkroppar skall fungera normalt. Om det är brist på enzymet kommer de röda blodkropparna få förkortad livslängd och följden blir en anemi (”blodbrist”).

PK-brist beror på en mutation på den gen som ger ”receptet” för tillverkning av pyruvatkinas. Mutationen ärvs recessivt. Individer med en normal och en muterad gen blir bärare. Eftersom bäraren har en normal gen kommer katten att kunna producera tillräcklig mängder pyruvatkinas för att blodkropparna skall fungera normalt. Katter med två muterade anlag däremot kommer förr eller senare få symtom på blodbrist.

De vanligaste symtomen är trötthet, dålig kondition, kräkningar, bleka slemhinnor och dåligt immunförsvar. De kommer periodvis och uppträder ofta inte förrän katten är några år gammal. En del katter klarar sig relativt bra med sin blodbrist medan andra katter dör redan i 1-2 årsåldern. Katter med symtomgivande blodbrist behandlas med kortison. Det är viktigt att en katt med PK brist blir diagnosticerad.

 

Kan man förebygga PK-brist?

 
Katter med mutation på PK-genen (både bärare och sådana som har risk att utveckla blodbrist) kan idag identifieras med ett DNA-test (se nedan). Både blodprov och cellprover från munhålan kan användas för analysen.

Laboklin i Tyskland
VGL vid UC Davis i USA
PennGen i USA
Du kan kontakta ansvarig för PK-bristtestning för att få mera information om testning, priser och tid för att få provsvar.

 

Vad gör Aby & Somaliringen?

Vi har ett hälsoprogram för PK-brist. Årsmötet 2005 antog en policy med rekommendationer som innebär att:

  • Avelskatter skall ha känd PK-status
  • Bärare av PK-mutationen får bara paras med PK-normal katt

Vi bygger upp en databas för provresultaten, den finns på den stamtavlebaserade databasen www.pawpeds.com.

Föräldrar till kattungar som annonseras på vår hemsida liksom avelshanarna skall ha känd PK-status.

Köpa kattunge

Sverak har ett hälsoprogram som innebär att kattens PK-status skall vara känd, och att resultaten finns införda i kattungens stambok. Om kattungen inte är registrerad i Sverak be att få se på föräldrarnas DNA-testintyg. Köper du en sällskapskatt har det ingen betydelse om någon av föräldrarna är PK-bärare och du behöver inte testa den. Tänker du avla på en unge från en kull där endera föräldern är bärare behöver du testa ungen för att veta om den ärvt bärarskapet eller är PK-normal. Även är bärare kan användas i aveln men ska då bara paras med PK-normal katt.


DNA-Test

Om genen för en egenskap/protein är känd kan man i detalj analysera hur ”receptet” är skrivet, dvs vilken kombination av bokstäver som receptet är uppbyggt av. Den kunskapen kan sedan användas för att utveckla DNA-test för receptet. DNA-testet fungerar så att det enbart känner igen den speciella bokstavssekvensen.

Det finns DNA-test för både PRA och PK-brist. Testet kan avgöra om det finns en eller två muterade gener i ett prov, vilket innebär att det går att hitta även bärare.

©Aby & Somaliringen 2007

Senast uppdaterad 2016-05-22 11:42  

Samarbetspartner

Annons